در صورت تداوم «منطق اهرم‌سازی» توسط ایران، گفتمان مخالفان برجام در فضای رسانه‌ای آمریکا غالب می شود؛ بنابراین در داخل، عرصه بر تیم مذاکره‌کننده آمریکا …

در صورت تداوم «منطق اهرم‌سازی» توسط ایران، گفتمان مخالفان برجام در فضای رسانه‌ای آمریکا غالب  می شود؛ بنابراین در داخل، عرصه بر تیم مذاکره‌کننده آمریکا تنگ‌تر می شود /  در این راستا، سعی خواهند کرد دولت بایدن را به سمت توسل به اهرم‌های قوی‌تر و رجوع به شورای امنیت سوق دهد / تیرگی روابط با آژانس به ادعا‌ها و تهمت‌های جریان متخاصم علیه ایران مشروعیت می‌بخشد  / اگر تلاش تهران در القاء «بی‌نیازی از رفع تحریم» از حد و حدودی بگذرد، به سوءمحاسبه طرف مقابل و احیانا به توسل او به اهرم‌های قوی‌تر، منتهی می‌شود